Regulamin Sklepu Internetowego AT-KLIMA

 

1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji i zasady ochrony danych osobowych Klienta, będących osobami fizycznymi.
 2. Sklep Internetowy jest prowadzony przez:
 3. AT-KLIMA – rozumie się przez to AT-Klima z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 13, 58-124 Marcinowice, NIP 8842806044
 4. Umożliwianie korzystania z Sklepu Internetowego jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez AT-Klima na rzecz Klienta, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Klientem a AT-Klima oraz na podstawie Regulaminu.
 5. Regulaminowi podlegają wszystkie usługi świadczone w Sklep Internetowy, z wyłączeniem usług podlegających pod odrębne regulaminy. AT-Klima określa w Sklepie Internetowym jakie rodzaje usług świadczone są na podstawie odrębnych regulaminów.
 6. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Sklepu Internetowego jest otwarty dla każdego kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet.
 7. Klienci przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 8. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 9. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego.
 10. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
  1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 11. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 12. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie.
 13. AT-Klima w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 14. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Dostęp do Usług płatnych w Sklepie Internetowym wymaga rejestracji.

 

2.

Definicje

 1. AT-KLIMA z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 13, 58-124 Marcinowice , Tel.: 506 374 266, NIP 8842806044.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych przez AT-Klima w Sklepie Internetowym, objętych Regulaminem, w tym każdego Użytkownika Sklepu Internetowego.
 3. Usługa – usługi świadczone drogą elektroniczną przez AT-Klima w Sklepie Internetowym  na rzecz Klienta w oparciu o Regulamin dostępna w Sklepie w szczególności  sprzedaż rzeczy ruchomych będących przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a AT-Klima („Towar”).
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://at-klima.pl/sklep/
 5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6. Konsument– Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów na stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta między Klientem a AT-Klima za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Towaru – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Towarów.
 9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 10. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie AT-Klima przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

3.

Zakres Usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu internetowego, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 

4.

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Klienci powinni dysponować:
  1. urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
  2. systemem operacyjnym przynajmniej: Windows XP lub nowszym, Mac OS
  3. przeglądarką internetową przynajmniej Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome, Opera, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
 2. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików „cookies”.
 3. Korzystanie z niektórych Usług może wymagać dodatków typu: Flash plugin, Microsoft Excell, OpenOffice Stylesheet, Microsoft Word, OpenOffice Reader, Adobe Reader lub innych o zbliżonej funkcjonalności.

 

5.

Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie umowy sprzedaży niewymagających zarejestrowania w Sklepie Internetowym następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Klienta, które następuje poprzez wniesienie przez Klienta opłaty zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Sklepu.
 2. Zawarcie umowy świadczenia płatnych Usług wymagających zarejestrowania w Sklepie następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Klienta zgodnie z instrukcją zawartą na stronach Sklepu Internetowego. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Klient może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z konta w Sklepie Internetowym.
 3. AT-Klima zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Klienta danych osobowych, bez konieczności dokonywania rejestracji w Sklepie. AT-Klima określa w Sklepie Internetowym rodzaje tych Usług.

 

6.

 Rejestracja i Logowanie

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest nieodpłatna.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (Loginu i Hasła).
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym na adres sklep@at-klima.pl.
 5. AT-Klima może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi konta Klienta, poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: a
 6. a) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu,
 7. b) korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje,
 8. c) korzystanie przez Klienta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie.
 9. Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail (loginu) oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 10. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepu Internetowego jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

 

7.

Informacje o cenach Towarów

 1. Informacje o usługach zamieszczone w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny Towaru wskazanych na stronach internetowych Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Całkowity koszt Towaru w przypadku Towarów płatnych wskazany jest w podsumowaniu zamówienia widniejącym na stronie internetowej przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 3. Ceny Towaru podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w Koszyku w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. AT-Klima zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towaru oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

8.

Warunki realizacji zamówień

 1. Klient może składać zamówienia na Towar płatne dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu złożenia zamówienia Towaru należy:
  • zalogować się do Sklepu Internetowego;
  • wybrać Towar będącą przedmiotem zamówienia, miejsce i sposób dostarczenia Towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, zaakceptować niniejszy Regulamin oraz podać dane konieczne do realizacji umowy sprzedaży Towaru;
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  • kliknąć przycisk „Płacę”,; Naciśnięcie na przycisk „Płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
  • opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.
 3. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia.
 4. Elementem procedury składania zamówienia jest podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieobowiązkowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia Zamówienia.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z Koszyka. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną.
 6. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu Internetowego https://at-klima.pl/sklep/ w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.
 7. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie AT-Klima oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionej usługi.
 8. Po złożeniu zamówienia Towaru na adres poczty elektronicznej Klienta w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez AT-Klima zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem AT-Klima o przyjęciu oferty.
 9. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera wszelkie informacje wymagane przepisami, w szczególności ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów, ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, AT-Klima niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. W przypadku, gdy realizacja części Usługi nie będzie możliwa, AT-Klima może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta AT-Klima będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym AT-Klima będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).
 12. Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja Usługi nie jest możliwa w wyznaczonym terminie wymaga wyraźnej zgody Klienta. Zgoda ta może być wyrażona w formie pisemnej lub elektronicznej.
 13. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie AT-Klima), AT-Klima może anulować zamówienie w całości.
 14. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 11-12 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za Usługę została dokonana z góry, AT-Klima zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 15. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, AT-Klima nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

9.

Płatności

 1. AT-Klima rozpocznie świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Klienta.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. Płatność przy odbiorze
 4. Płatność za pobraniem
 5. Płatność przelewem na rachunek bankowy AT-Klima: Nr 62 1050 1908 1000 0092 0781 4824
 6. Płatność kartą płatniczą
 7. Płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A. mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayPro S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
 8. AT-Klima w Sklepie Internetowym udostępnia Klientom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego za pośrednictwem systemu PayPro S.A.
 9. Klient, po zatwierdzeniu formularza transakcji w Sklepie Internetowym i wybraniu formy płatności za pośrednictwem systemu płatności PayPro S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego; w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową banku.
 10. W celu dokonania płatności przelewem lub kartą płatniczą Klient powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych banku lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowego zgodnie z zasadami określonymi przez ten podmiot. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system płatności PayPro S.A., płatność może nie zostać zrealizowana.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta:
 12. płatności przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 13. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 14. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności od razu przy odbiorze przesyłki.
 15. W Sklepie Internetowym AT-KLIMA formą odbioru zamówionego towaru jest tylko odbiór osobisty.

 

10.

Prawa i obowiązki stron

 1. AT-Klima dołoży wszelkich starań, żeby Sklep Internetowy funkcjonował w sposób ciągły. AT-Klima zastrzega, że w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.
 2. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klienci obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać zasad etykiety i dobrych obyczajów.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Klienta Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy AT-Klima.
 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w Sklepie Internetowym i wtórne ich wykorzystywane w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.
 5. AT-Klima zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Sklepie Internetowym (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną prawa autorskiego. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Sklepie Internetowym wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.
 6. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do konta przed dostępem osób nieuprawnionych.
 7. AT-Klima nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie wysłane przez Klientów pytania związane z określoną tematyką.
 8. W przypadku, gdy AT-Klima w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Klienta adresu e-mail Klient zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia AT-Klima o zmianie swego adresu e-mail poprzez zmianę danych w profilu „Moje konto” lub wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail sklep@at-klima.pl. W przypadku niepoinformowania AT-Klima o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez AT-Klima do Klienta na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zostały doręczone.

 

11.

Odpowiedzialność

 1. AT-Klima nie ponosi odpowiedzialności:
 2. za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Sklepu Internetowego przez Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;
 3. za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia konta Klienta, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Klienta bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 4. AT-Klima nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż https://at-klima.pl/sklep/, do których linki zawarto w Sklepie Internetowym.

 

12.

Warunki reklamacji

 1. AT-Klima ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1025 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. Klientowi służy prawo do złożenia reklamacji na nienależyte wykonanie Usługi. Reklamację można złożyć w formie pisemnej w siedzibie AT-Klima (adres: ul. Spółdzielcza 13, 58-124 Marcinowice) lub drogą elektroniczną wysyłając na adres e-mail: sklep@at-klima.pl.
 3. AT-Klima udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację AT-Klima przekaże Klientowi na papierze lub pocztę elektroniczną.
 4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez AT-Klima, Klient powinien dostarczyć opis reklamacji wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej na który ma mu zostać wysłane rozpatrzenie reklamacji. Ponadto reklamacja musi zawierać imię i nazwisko Klienta, nazwę konta (login), datę nabycia Towaru, rodzaj reklamowanego Towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, dowód zakupu Towaru.
 5. W przypadku gdy reklamacja została złożona drogą elektroniczną, AT-Klima rozpatrzenie reklamacji może wysłać na adres poczty e-mail z którego została wysłana reklamacja.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta AT-Klima stosownie do przepisów prawa zadośćuczyni roszczeniom Klienta.
 7. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, AT-Klima zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
 8. Klient nabywający usługę w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność AT-Klima z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem jest wyłączona.
 9. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 10. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania sporu u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 11. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 12. a) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej
 13. b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej.
 14. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny.
 15. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 

13.

Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Klient będący jednocześnie Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Usługi zakupionej w Sklepie Internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy lub od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar AT-Klima niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, poinformowania AT-Klima o odstąpieniu od umowy.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) o świadczenie usług, jeżeli AT-Klima:
 5. a) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 6. b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 7. c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 8. d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia znajdującego się pod niniejszym Regulaminem, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 10. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres siedziby AT-Klima, wskazany w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar AT-Klima niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania AT-Klima o odstąpieniu od umowy.
 12. AT-Klima może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

14.

Zwrot należności Klientom

 1. AT-Klima dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
 2. anulowania zamówienia lub części zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
 3. odstąpienia od umowy;
 4. uznania reklamacji; zwrot należności w tym przypadku nastąpi w odpowiedniej wysokości stosownie do postanowień Kodeksu Cywilnego.
 5. AT-Klima dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
 6. Klient może w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazać rachunek bankowy na który Klienta ma dokonać zwrotu pieniędzy.
 7. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie AT-Klima nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania AT-Klima numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle AT-Klima takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. AT-Klima nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 8. W przypadku gdy Klienta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lub karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz AT-Klima zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie.

 

15.

Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”).
 2. Zasady Promocji określa każdorazowo Regulamin danej promocji.
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego, chyba że regulamin danej Promocji będzie stanowił inaczej.
 4. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

 

16.

Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez AT-Klima danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepu Internetowego oraz w procesie korzystania z Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez AT-Klima usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowego.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez AT-KLIMA z siedzibą przy ulicy Spółdzielczej 13, 58-124 Marcinowice, NIP 8842806044, która jest administratorem danych.
 3. AT-Klima może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
 • nazwisko i imiona Klienta,
 • adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer telefonu,
  1. Zakres danych osobowych Klienta niezbędnych w celu zawarcia umowy świadczenia Usług określa udostępniany przez AT-Klima formularz rejestracyjny w Sklepie Internetowym lub formularz zamówienia danej Usługi. W szczególności formularz zamówienia danej Usługi oferowanej poprzez Sklep Internetowy może określać szerszy zakres zbieranych danych osobowych.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, marketingu usług oraz udziału w usłudze Newsletter jest udzielona zgoda Klienta, natomiast w przypadku zakupu Towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy.
  3. AT-Klima przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Towarów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, udziału w usłudze Newsletter oraz w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  4. W przypadku zakupu Towarów, dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu prawidłowej realizacji umowy kupna-sprzedaży Towarów, jak też ich wysyłki. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
  5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
  6. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są jego autentycznymi danymi.
  7. AT-Klima zbiera informacje dobrowolnie podane przez Klientów.
  8. Do przekazanych danych przysługuje wgląd Klientowi, która je tam umieściła. Klient ma również praw do modyfikacji, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub maksymalnie do 5 lat od momentu zrealizowania zamówienia przez Klienta.
  9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych.
  10. W oparciu o dane osobowe Klientów, dochodzić będzie do ich profilowania, tj. m. in. na podstawie ich aktywności w Sklepie Internetowym, przeglądanych Towarów, dobieranie Towarów do zainteresowania Klientów. Klient w każdej chwili ma prawo do wniesienia sprzeciwu.

17.

Newsletter

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o bieżących wydarzeniach dotyczących działalności AT-Klima oraz materiałów promocyjnych od AT-Klima oraz Partnerów AT-Klima, w tym informacji handlowych i reklamowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce „Moje konto” (odnośnik „Newsletter”). W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Moje konto” (odnośnik Newsletter), wysłanie wiadomości e-mail z wnioskiem o wykreślenie z bazy subskrybentów Newslettera na adres podany w otrzymanej wiadomości w ramach subskrypcji Newslettera lub na adres sklep@at-klima.pl.

 

18.

Pliki Cookies

 1. AT-Klima może używać plików „cookies”, kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer AT-Klima na komputerze użytkownika, które serwer AT-Klima może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów AT-Klima. AT-Klima może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu użytkowników pomiędzy jej serwisami (portalem) a współpracującymi z AT-Klima innymi serwisami internetowymi. Klient może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług AT-Klima. Jednocześnie AT-Klima nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach AT-Klima (serwisu).
 2. Pliki „cookies” są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klienta. Zgodna może zostać wyrażona przez Klienta poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania.
 3. Pliki „cookies” zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi korzystania ze Sklepu Internetowego, dostosowywanie Sklepu Internetowego do potrzeb i oczekiwań Klientów.
 4. Klient może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć pliki „cookies” w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała pliki „cookies” lub ostrzegała przed ich zapisaniem.

 

19.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o Usługach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. AT-Klima dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże AT-Klima nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie AT-Klima nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Usługi na komputerze Klienta a jej wizualizacją u AT-Klima.
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie AT-Klima statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 8. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklepu Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
 9. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby AT-Klima.
 10. AT-Klima zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw Klientów, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez AT-Klima Usług. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AT-Klima, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu.
 11. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem https://at-klima.pl/regulamin-sklepu-internetowego/ oraz w siedzibie AT-Klima.
 12. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 13. Regulamin wchodzi w życie dnia 27.03.2020 r.